ALGEMENE VOORWAARDEN Elianne Kostuums c.s. Amsterdam

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van –

iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Elianne Kostuums c.s.

te Amsterdam verder te noemen “gebruiker”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij

uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met "de klant" bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via

gebruiker goederen bestelt en/of koopt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en

schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in

het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke

(order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een

overeenkomst tot stand.

2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals

afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de

eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe

afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van gebruiker.

2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van

de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend,

ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Levering vindt plaats volgens de geldende Incoterm: Ex Works (af fabriek). Indien de klant

afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie

of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de producten voor

rekening en risico van de klant op te slaan.

3.2 Goederen gelden als geleverd, zodra gebruiker de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de

zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij gebruiker of bij een derde klaar

staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden.

Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.

3.3 Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat gebruiker het transport van de producten verzorgt,

zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de

klant.

3.4 De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins

wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk

in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van

overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de

import en/of inklaring van door gebruiker aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs

inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.

4.2 De in de aanbiedingen van gebruiker weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de

aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante

factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging

plaatsvindt, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging

bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de

overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk

te ontbinden.

5. Betaling

5.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. De klant is niet

gerechtigd om enige vordering op gebruiker te verrekenen met de door gebruiker in rekening

gebrachte bedragen.

5.2 Gebruiker heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te

factureren.

5.3 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door gebruiker aangewezen bank- of

girorekening. Gebruiker heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de

overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder

opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door gebruiker, totdat de zekerheid verschaft

is en/of de vooruitbetaling door gebruiker is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden

geweigerd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor

de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade.

5.4 Gebruiker is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering

van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de

klant aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

5.5 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een

ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan gebruiker vanaf dat moment rente over het

openstaande bedrag verschuldigd van 2% per maand.

5.6 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn

nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door

de klant aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of gebruiker

buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van gebruiker

om schadevergoeding te vorderen.

5.7 Onverminderd de overige rechten van gebruiker uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens

gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die gebruiker heeft moeten maken en

welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet

aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke

wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat

moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

5.8 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen

boetebeding uitgesloten.

6. Garantie

6.1 Indien door gebruiker aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar

geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de

klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan

de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit

dwingendrechtelijke bepalingen.

6.2 Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal gebruiker de te leveren

producten -naar de keuze van gebruiker- herstellen dan wel alsnog leveren zoals

overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden.

Indien gebruiker de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde

producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan gebruiker.

6.3 Alle eventuele garantieverplichtingen van gebruiker vervallen indien fouten, gebreken of

onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of

ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde

derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld

brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van gebruiker

wijzigingen in de door gebruiker geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

7. Reclames

7.1 Eventuele klachten over een door gebruiker geleverd product, dienen terstond door de klant aan

gebruiker schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 7 dagen na levering

van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden

gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle

niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant gebruiker, binnen 7

dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek

schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

7.2 Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is gebruiker niet verplicht retourzendingen van de

klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning

door gebruiker van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien

van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door gebruiker zijn

gecrediteerd.

7.3 Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat

beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft gebruiker het recht om de werkzaamheden en

kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in

rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door gebruiker te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden

eigendom van gebruiker, zolang de klant enige vordering van gebruiker, waaronder in ieder geval

de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

8.2 De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige

zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van gebruiker te bewaren.

8.3 De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de

eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te

bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter

uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

8.4 Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens gebruiker tekort schiet

of gebruiker goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is

gebruiker gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De

klant zal de gebruiker te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter

inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de gebruiker. Na terugneming zal

de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de

oorspronkelijke prijs die de klant met gebruiker was overeengekomen, verminderd met de kosten

die voor gebruiker uit de terugneming voortvloeien.

9. Ontbinding en beëindiging

9.1 De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of

niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om

binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

9.2 In geval van verzuim van de klant is gebruiker gerechtigd zonder enige verplichting tot

schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of

gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het

door de klant eventueel aan gebruiker verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen

en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

9.3 Gebruiker is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant

surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op

het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen

worden alsdan direct opeisbaar. gebruiker zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige

schadevergoeding zijn gehouden.

10. Overmacht

10.1 Gebruiker is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende

de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort.

Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet

mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder

gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot

schadevergoeding zal bestaan.

10.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene

omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn

ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de

productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij gebruiker als bij toeleveringsbedrijven, oorlog,

vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar

eventuele vestigingen van gebruiker of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in

het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door

derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van gebruiker.

10.3 Indien gebruiker bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft

voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds

geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur

te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die

schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van

gebruiker.

11.2 De totale aansprakelijkheid van gebruiker zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van

directe schade, waarbij het totale door gebruiker aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van

eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen

dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

11.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de

desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

12 Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze

algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’

van deze algemene voorwaarden.

12.2 Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse

wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale

koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is

uitgesloten.

12.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze

overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde

rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze

overeenkomst is gevestigd.